Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych osoby prowadzącej kształcenie młodocianego:
 4. kopia dyplomy, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 5. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym w celu przygotowania zawodowego lub kopia umowy zawartej z młodocianym w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 6. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 7. zaświadczenie o pomocy de minimis, otrzymywane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 8. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzory wniosków i formularzy

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:

Anna Ogrodnik
Tel. 14 680 77 65

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od dnia złożenia przez pracodawcę kompletnego wniosku o zwrot dofinansowania

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Burmistrza Pilzna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 z póz. zm.).

Informacje dodatkowe

Informujemy, że zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami – uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Z dniem 1 września 2012 r. weszła z życie ustawa z dn. 19. 08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a w raz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata.
W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 • 4 587 zł – przy cyklu wynoszącym 24 miesiące;
 • 8 081, 00 zł – przy cyklu kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielona zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (W E) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006, str. 5. Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust.1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Niezachowanie tego terminu pozbawia pracodawcę dofinansowania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracowników do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W nawiązaniu do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Burmistrza Pilzna, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.