Opłata

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Pilzno od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialna za zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczy usługi odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Pilzno zgodnie Uchwałą Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1.  jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co dwa miesiące tj. w terminach:

  • za styczeń i luty do 15 marca, 
  • za marzec i kwiecień do 15 maja, 
  • za maj i czerwiec do 15 lipca, 
  • za lipiec i sierpień do 15 września, 
  • za wrzesień i październik do 15 listopada,
  • za listopad i grudzień do 31 grudnia

Wpłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6 lub na rachunek bankowy Urzędu tj. Bank Spółdzielczy w Pilźnie
Nr 08 9477 0001 0000 1010 2000 0240

Ważne!
Niezapłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (D.U. z 2016, poz. 599 2019 poz. 1438 z późn. zm.) podlega ściągnięciu  w postępowaniu egzekucyjnym. Brak uregulowania zaległości wskazanej w upomnieniu do którego zgodnie art. 15 § 2 w/w ustawy dodatkowo doliczane zostają koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł będzie skutkować wystawieniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy do Urzędu Skarbowego.