Deklaracja

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia, zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla przykładu: korektę deklaracji należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Do deklaracji… właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

  1. w przypadku osób zameldowanych na terenie Gminy Pilzno, a zamieszkujących poza miejscem stałego zameldowania - dokument potwierdzający faktyczne miejsce zamieszkania lub oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości ze wskazaniem adresu miejsca faktycznego zamieszkania - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  2. w przypadku zmiany właściciela nieruchomości - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć: 

  1. w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesłana: na adres Urząd Miejski w Pilźnie. l. Rynek 6, 39-220 Pilzno
  2. w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą Gminy Pilzno poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

WAŻNE!

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2).

Jeżeli upłynął w/w termin złożenia zmiany deklaracji, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (art. 6m ust. 4).

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zmianę deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 5 pkt. 1)